Aktualnie wybrana oś priorytetowa:2. Kadry dla gospodarki

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego (Projekty konkursowe)

Pomoc finansową możesz otrzymać na kompleksowe wsparcie osób dorosłych w dostosowaniu ich kompetencji i umiejętności zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

 

Kto może składać wniosek?

 • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku realizacji projektu typu 1 również z wyłączeniem podmiotów wskazanych w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych bis Elbląg.

 

Kto skorzysta?

 • Uczniowie, słuchacze, nauczyciele oraz kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu).

 • Pracodawcy oraz przedsiębiorcy i ich organizacje, instytucje rynku pracy i uczelnie wyższe.

 

Dostępne środki

 • 38 555 989,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%*

 

Minimalny wkład własny

10%**

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Zostanie określona w regulaminie konkursu

 

Na co przeznaczone są środki?

 • Typ 1 – Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz ich organizacjami, instytucjami rynku pracy i uczelniami wyższymi poprzez organizację kształcenia praktycznego (staże, praktyki) dla uczniów i słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy; wyposażenie uczniów i słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia lub kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem lub branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom; tworzenie klas patronackich w szkołach; organizowanie kursów przygotowawczych dla uczniów i słuchaczy na studia we współpracy ze szkołami wyższymi; dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy; tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji***); doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe; uaktualnianie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw. Możliwa jest realizacja trzech modeli:

 • Model I – Współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami lub przedsiębiorcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów i praktykantów, uwzględniająca niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia i słuchacza, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu lub praktyki; zdiagnozowanie ucznia lub słuchacza pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy lub kontynuację nauki; wyposażenie ucznia i słuchacza w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, także w miękkie kompetencje pracownicze; realizacja kształcenia praktycznego (staże, praktyki) dla uczniów i słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy

 • Model II – Realizacja obligatoryjnych działań z modelu I uzupełnionych o doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu****

 • Model III – Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przy jednoczesnym: wprowadzeniu nowego zawodu lub nowych zawodów na użytek specyficznych, zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy. Model zakłada również działania na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu****

 • Typ 2 – Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) lub innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania tego samego typu, w szczególności poprzez: przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży (jako uzupełnienie); wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

 • Typ 3 – Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe: uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu, oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach; tworzenie szkolnych punktów informacji i kariery; zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Ważne!

 • Pamiętaj, że w zakresie wprowadzania nowych zawodów preferowane będą projekty dotyczące kierunków służących rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa.

 • Jeśli Twój projekt realizuje typ 1, możesz uzupełnić podejmowane działania o tworzenie klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

 • Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli zagwarantujesz trwałość inwestycji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Jeśli realizujesz projekt typu 1, pamiętaj, aby zatwierdzona przez organ prowadzący diagnoza została przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym. Pamiętaj również, że finansowane projekty muszą stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty, a skala tych działań (nakłady) nie uległa zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).

 • Jeśli realizujesz projekt typu 1, który polega na organizacji staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, wsparcie otrzymasz pod warunkiem, że w reprezentowanej przez Ciebie placówce kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia.

 • Jeśli Twój projekt realizuje działania polegające na współpracy w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz obejmuje opracowanie lub modyfikację programów nauczania, muszą być one prowadzone z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach.

 • Jeśli realizujesz projekt typu 2, wsparcie możesz otrzymać dla szkół dla dorosłych, szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które mogą tworzyć CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Wsparcie otrzymasz również, jeśli reprezentujesz podmiot korzystający z usług CKZiU albo innego podmiotu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, w tym publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, nauczycieli, uczniów i słuchaczy tych szkół, a także instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

 

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

** Minimalny wkład własny, jaki musisz zabezpieczyć, wynosi 10%. Dodatkowe 5% może pochodzić z budżetu państwa lub z innych źródeł przyznawanych wnioskodawcy.

*** Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

**** Działania na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmują: kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, w tym obligatoryjnie staże lub praktyki w przedsiębiorstwach