Aktualnie wybrana oś priorytetowa:2. Kadry dla gospodarki

2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (Projekty konkursowe)

Pomoc finansową możesz otrzymać na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz na rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Kto może składać wniosek?

 • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku realizacji projektu typu 1 i 2 również z wyłączeniem podmiotów wskazanych w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych bis Elbląg.

 

Kto skorzysta?

 • Uczniowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne.

 • Nauczyciele oraz kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół/placówek oświatowych, doradcy zawodowi i osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

 • Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży wspieranych szkół i placówek.

 

Dostępne środki

 • 30 131 275,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%*

 

Minimalny wkład własny

5%**

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Zostanie określona w regulaminie konkursu

 

Na co przeznaczone są środki?

 • Typ 1 – Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych; kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego; indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

 • Typ 2 – Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez: wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

 • Typ 3 – Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń; programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania.

 

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty z obszarów wymagających strategicznej interwencji, czyli z obszarów peryferyzacji społeczno-gospodarczej, o słabym dostępie do usług publicznych, wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji.

 • Jeśli realizujesz projekt typu 1, pamiętaj, aby działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem miały charakter uzupełniający. Działania te mogą obejmować: doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym wsparcie ucznia młodszego), rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania wspomnianych pomocy dydaktycznych w pracy; wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

 • Jeśli realizujesz projekt typu 2, pamiętaj, aby uwzględnić w nim koniecznie doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Twój projekt powinien uwzględniać co najmniej dwa z wymienionych działań.

 • Jeśli realizujesz projekt typu 3, który polega na wyposażeniu szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, pamiętaj, aby działanie to miało charakter uzupełniający. Jeśli natomiast Twój projekt polega wyłącznie na podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów, we wniosku musisz wykazać, że placówka objęta projektem posiada wyposażenie potrzebne do realizacji projektu.

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

 

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Minimalny wkład własny, jaki musisz zabezpieczyć, wynosi 5%. Dodatkowe 10% może pochodzić z budżetu państwa lub z innych źródeł przyznawanych wnioskodawcy