Aktualnie wybrana oś priorytetowa:2. Kadry dla gospodarki

2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Pomoc finansową możesz otrzymać na kompleksowe wsparcie osób dorosłych w dostosowaniu ich kompetencji i umiejętności zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

 

Kto może składać wniosek?

  • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Kto skorzysta?

  • Osoby dorosłe, nieprowadzące działalności gospodarczej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem swoich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Dostępne środki

  • 8 257 029,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%*

 

Minimalny wkład własny

10%**

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Nie dotyczy

 

Na co przeznaczone są środki?

  • Typ 1 – Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane poprzez pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się osiągniętych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzących do zdobycia kwalifikacji zawodowych mistrza i czeladnika.

  • Typ 2 – Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.

 

Ważne!

  • Jeśli Twój projekt przewiduje dofinansowanie udziału osób dorosłych w kursach, pamiętaj, że muszą one być organizowane we współpracy z pracodawcami.

  • Pamiętaj, że projekty typu 1 nie obejmują działań przewidzianych do realizacji w ramach poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.2 (typ 2).

  • Jeśli celem kursu organizowanego w ramach projektu typu 1 jest nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do uzyskania kwalifikacji mistrza lub czeladnika, uprawnień branżowych, certyfikacji osoby itp., jego koszt będzie kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach projektu zapewnisz stosowny program walidacji i certyfikacji prowadzący do ich nabycia.

  • Jeśli realizujesz projekt typu 2, musisz wykazać indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty na planowane przez Ciebie działania. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący (o ile dotyczy). Jeśli Twój projekt obejmuje zakup wyposażenia, diagnoza powinna również obejmować przeprowadzenie inwentarza i oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie.

  • Jeśli realizujesz projekt typu 2, zwróć uwagę, aby skala działań (nakłady środków) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty po rozpoczęciu realizacji projektu nie uległa zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie.

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

 

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

** Minimalny wkład własny, jaki musisz zabezpieczyć, wynosi 10%. Dodatkowe 5% może pochodzić z budżetu państwa lub z innych źródeł przyznawanych wnioskodawcy.