Aktualnie wybrana oś priorytetowa:7. Infrastruktura transportowa

7.3 Infrastruktura kolejowa

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę dostępności kolejowej województwa warmińsko-mazurskiego.

Kto może składać wniosek?

 • Zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym PKP PLK SA
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy województwa
 • Turyści
 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • 46 445 871,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%

Minimalny wkład własny

 • 15%

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Nie dotyczy

Na co przeznaczone są środki?

 • Modernizacja regionalnej sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza transeuropejską siecią transportową TEN-T, obejmująca m.in.: inwestycje w drogę kolejową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w infrastrukturę punktową (obiekty obsługi podróżnych, m.in. przystanki, wiaty, kładki dla pieszych, przejazdy kolejowe oraz inne obiekty inżynieryjne, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizacja peronów).
 • Zakup taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich.

Ważne!

 • Pamiętaj, że wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wynikające z dokumentu Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo–Braniewo (załącznik nr 10 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020) oraz zakup taboru dla połączeń wojewódzkich.
 • Aby starać się o dofinansowanie, Twój projekt musi być realizowany na obszarach strategicznej interwencji Aglomeracja Olsztyna lub Obszary przygraniczne*

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Obszar strategicznej interwencji Aglomeracja Olsztyna obejmuje miasto Olsztyn i gminy oraz 6 przyległych gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Obszar strategicznej interwencji Obszary przygraniczne obejmuje 50 gmin położonych wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (są to gminy, których stolica powiatu położona jest w odległości do 50 km od granicy państwa.