Aktualnie wybrana oś priorytetowa:7. Infrastruktura transportowa

7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym

Pomoc finansową możesz otrzymać na przebudowę ważnych dla województwa połączeń drogowych, co wpłynie na poprawę wewnętrznej dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy województwa
 • Turyści
 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • 129 848 333,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Nie dotyczy

Na co przeznaczone są środki?

Przebudowa ważnych dla województwa połączeń drogowych (drogi wojewódzkie), budowa i przebudowa dróg zapewniających dojazd do lotniska w Szymanach k. Szczytna, obejmująca m.in.:

 •  wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności 100–115 KN/oś w przypadku dróg wojewódzkich
 •  wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności 80–115 KN/oś w przypadku dojazdu do lotniska regionalnego
 • budowa lub przebudowa nienormatywnych obiektów inżynierskich (wyłącznie jako element projektu)
 • budowa lub przebudowa infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, osłon przeciwolśnieniowych, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych
 • korekta łuków poziomych i pionowych
 • poprawa oznakowania poziomego i pionowego
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających
 • budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej
 • przebudowa infrastruktury kolidującej
 • wycinka kolidujących drzew

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty spełniające kryterium kontynuacji ciągu i gotowości do realizacji.
 • Jeśli Twój projekt dotyczy dróg wojewódzkich, wsparcie otrzymasz wyłącznie na działania wynikające ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 9 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oraz Planu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012–2020 z perspektywą do roku 2030.
 • Twój projekt musi przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym do spełnienia postulatów zawartych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 i w krótkoterminowych programach realizacyjnych.
 • Inwestycje, które podejmujesz w ramach swojego projektu, nie mogą obejmować prac remontowych (w tym obejmujących jedynie wymianę nawierzchni) ani bieżącego utrzymania infrastruktury.
 • Pamiętaj, że dofinansowane zostaną tylko projekty realizowane w następujących obszarach strategicznej interwencji***: Tygrys Warmińsko-Mazurski, Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej, Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb pozakonkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. W przypadku dróg wojewódzkich dodatkowe 5% dofinansowania może pochodzić z budżetu państwa

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej

*** Obszary strategicznej interwencji zostały wyznaczone w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025