Aktualnie wybrana oś priorytetowa:7. Infrastruktura transportowa

7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Olsztyna*.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy województwa
 • Turyści
 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • 12 500 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 75%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Nie dotyczy

Na co przeznaczone są środki?

Budowa, przebudowa dróg lokalnych w MOF Olsztyna, obejmująca m.in.:

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności 80–115 KN/oś
 • budowę lub przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich
 • budowę lub przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych
 • korektę łuków poziomych i pionowych
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających
 • budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej
 • przebudowę infrastruktury kolidującej
 • wycinkę kolidujących drzew

Ważne!

 • Pamiętaj, że dofinansowanie otrzymają jedynie projekty realizowane w MOF Olsztyna (czyli obszar strategicznej interwencji Aglomeracja Olsztyna) i wynikające ze strategii MOF Olsztyna.
 • Twój projekt musi zapewniać połączenie z transeuropejską siecią transportową TEN-T (droga krajowa nr 16) przez węzeł, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem albo elementem punktowym sieci. Droga lokalna nie może być pośrednią składową układu drogowego, chyba że na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanym a siecią TEN-T została już przeprowadzona lub jest obecnie prowadzona budowa lub przebudowa drogi w odpowiednim zakresie lub ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczyna się, kończy lub przebiega przez węzeł) lub prowadzi do elementu punktowego sieci.
 • Aby otrzymać dofinansowanie, Twój projekt musi przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym postulatów zawartych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 i krótkoterminowych programach realizacyjnych.
 • Pamiętaj, że dofinansowania nie otrzymasz na prace remontowe (np. obejmujące jedynie wymianę nawierzchni) ani na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna obejmuje miasto Olsztyn oraz sześć przylegających gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda.

** Twój projekt otrzyma 75% dofinansowania. Dodatkowe 10% dofinansowania możesz otrzymać z budżetu państwa.