Aktualnie wybrana oś priorytetowa:7. Infrastruktura transportowa

7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF) Ełku*.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy województwa
 • Turyści
 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • 3 500 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 75%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Nie dotyczy

Na co przeznaczone są środki?

Budowa, przebudowa dróg lokalnych w MOF Ełku, obejmująca m.in.:

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności 80–115 KN/oś
 • budowę lub przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich
 • budowę lub przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych
 • korektę łuków poziomych i pionowych
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających
 • budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej
 • przebudowę infrastruktury kolidującej
 • wycinkę kolidujących drzew

Ważne!

 • Pamiętaj, że dofinansowanie otrzymają jedynie projekty realizowane w MOF Ełku i wynikające ze Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk.
 • Twój projekt musi zapewniać połączenie z transeuropejską siecią transportową TEN-T (bezpośrednie połączenie z rdzeniem MOF Ełk wyprowadzające ruch w kierunku drogi krajowej nr 16) przez węzeł, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem albo elementem punktowym sieci.
 • Aby otrzymać dofinansowanie, Twój projekt musi przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym postulatów zawartych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 i krótkoterminowych programach realizacyjnych.
 • Pamiętaj, że dofinansowania nie otrzymasz na prace remontowe (np. obejmujące jedynie wymianę nawierzchni) ani na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Obszar funkcjonalny Ełku obejmuje miasto i gminę Ełk

** Twój projekt otrzyma 75% dofinansowania. Dodatkowe 10% dofinansowania możesz otrzymać z budżetu państwa