1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (instrument finansowy)

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez zapewnienie im funduszy na utrzymanie lub rozwój przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju oraz powiązanie inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa.

Kto może składać wniosek?

 • Podmioty wdrażające instrument finansowy

Kto skorzysta?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa

Dostępne środki

 • 10 887 500,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • Dotychczas nie określono

Minimalny wkład własny

 • Dotychczas nie określono

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Utworzenie funduszy pożyczkowych wspierających plany inwestycyjne szerokiej grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z naszego województwa, z których finansowane będą wydatki inwestycyjne w projektach realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Utworzenie funduszy pożyczkowych wspierających potrzeby obrotowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa, z których finansowane będą potrzeby obrotowe wynikające z działalności rynkowej firmy (jako uzupełnienie funduszy pożyczkowych wspierających plany inwestycyjne)

 • Utworzenie pilotażowego funduszu inwestycyjnego podwyższonego ryzyka na finansowanie projektów o charakterze innowacyjnym, co zapewni kapitał konieczny do wejścia w spółkę zajmującą się wdrożeniem do produkcji unikalnego rozwiązania technicznego

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty związane z inteligentnymi specjalizacjami regionu*

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb pozakonkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.