9.2. Infrastruktura socjalna

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę jakości i skuteczności usług socjalnych poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą integracji społecznej, aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych oraz świadczeniu usług opekuńczo-rehabilitacyjnych.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Instytucje pomocy i integracji społecznej
 • Jednostki zatrudnienia socjalnego
 • Organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w tym zakresie

Kto skorzysta?

 • Osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym

Dostępne środki

 • 9 879 815,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%*

Minimalny wkład własny

 • 15% lub 50%**

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Inwestycje w infrastrukturę na rzecz integracji społecznej, przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, wraz z wyposażeniem.
 • Inwestycje w infrastrukturę podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej), sprzyjających zmianom zachowań społecznych, wraz z wyposażeniem.
 • Inwestycje w infrastrukturę socjalną służącą świadczeniu usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych osobom zależnym, czyli starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie, wraz z wyposażeniem***

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji Obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.
 • Dofinansowania nie otrzymasz na budowę nowych obiektów.
 • Jeśli Twój projekt zakłada rozwój usług społecznych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwróć uwagę, aby był zgodny z ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz z kierunkami wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.
 • Twój projekt nie powinien zakładać inwestycji w duże instytucje o charakterze opiekuńczo-pobytowym świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych oraz psychicznie chorych.
 • We wniosku o dofinansowanie musisz zamieścić analizę sytuacji wewnątrzregionalnej opracowaną na podstawie badań własnych i zleconych oraz danych ogólnie dostępnych (Główny Urząd Statystyczny, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Bank Danych Lokalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Analiza sytuacji społeczno-demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim). W analizie musisz wykazać, w jaki sposób projektowana infrastruktura umożliwiać będzie osobom korzystającym z pomocy wejście na rynek pracy lub zmianę zachowań społecznych. Dane wykorzystane przez Ciebie do analizy muszą obrazować sytuację w regionie, uwzględniać zróżnicowanie terytorialne i być możliwe do zweryfikowania w ogólnodostępnych źródłach. Uwzględnij dane na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia o naborze.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli Twój projekt korzystał z pomocy publicznej, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, poziom wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej

*** Projekty muszą być zgodne z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020