9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Pomoc finansową możesz otrzymać na dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy.

Kto może składać wniosek?

 • Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe
 • Organy prowadzące placówki szkoleniowe

Kto skorzysta?

 • Uczniowie, słuchacze, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
 • Otoczenie społeczno-gospodarcze, czyli pracodawcy i organizacje pracodawców, instytucje rynku pracy.
 • Osoby dorosłe uczestniczące w szkoleniach zawodowych i kształceniu ustawicznym.

Dostępne środki

 • 11 017 168,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb regionalnego rynku pracy i inteligentnych specjalizacji***, czyli rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja niezbędnej infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu, optymalizacja procesu kształcenia wraz z niezbędnym wyposażeniem (w uzasadnionych przypadkach budowa), wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).
 • Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę na potrzeby szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb rynku pracy (w przypadku uczenia się przez całe życie przede wszystkim przystosowanie istniejących placówek), czyli rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach budowa), wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
 • Wspieranie oraz tworzenie branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZiU na potrzeby regionalnej gospodarki i inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TiK.

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji Obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.
 • Pamiętaj, aby wszystkie planowane przez Ciebie działania z zakresu szkolnictwa zawodowego uwzględniały specyfikę regionu, potrzeby rynku pracy, współpracę z przedsiębiorcami i inteligentne specjalizacje regionu.
 • We wniosku koniecznie uzasadnij inwestycje w infrastrukturę edukacyjną trendami demograficznymi, aby zrównoważyć koszty i długoterminową efektywność kosztową.
 • Jeśli Twój projekt zakłada budowę nowej infrastruktury, pamiętaj, że wsparcie otrzymasz jedynie, gdy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury lub byłoby to nieefektywne kosztowo.
 • Pamiętaj, aby wszelkie inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie realizowane w ramach poddziałania uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych oraz założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego projektowania.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, poziom wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.

*** Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.