9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

Pomoc finansową możesz otrzymać na uruchomienie lub poprawę istniejącej oferty i programów kształcenia na poziomie wyższym, w tym także wyższym zawodowym, na potrzeby inteligentnych specjalizacji województwa*.

Kto może składać wniosek?

 • Uczelnie

Kto skorzysta?

 • Studenci i kadra uczelni prowadzących kształcenie na poziomie wyższym
 • Pracodawcy i przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • 14 450 000,00 euro 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Od 13 000 000 złotych do 25 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego w obrębie inteligentnych specjalizacji województwa: wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej; doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt; adaptacja, rozbudowa, przebudowa lub remont istniejącej infrastruktury.
 • Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego zawodowego dla potrzeb inteligentnych specjalizacji województwa: wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej; doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt; adaptacja, rozbudowa, przebudowa lub remont istniejącej infrastruktury.

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej, Aglomeracja Olsztyna, Ośrodki subregionalne oraz przedsięwzięcia ujęte w Kontrakcie terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego​​​​​​​.
 • Zwróć uwagę, że dofinansowanie otrzymasz jedynie na inwestycje dla kierunków wpływających na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.
 • Jeśli Twój projekt zakłada inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół wyższych, w tym wyższych zawodowych, musisz posiadać pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie możliwości realizacji projektu.
 • Pamiętaj, aby wszystkie planowane przez Ciebie działania uwzględniały specyfikę regionu, a potrzeba ich realizacji wynikała z rzetelnej diagnozy potrzeb rynku pracy.
 • We wniosku musisz uzasadnić konieczność inwestycji w infrastrukturę edukacyjną trendami demograficznymi, aby zrównoważyćPamiętaj, że budowa nowej infrastruktury dofinansowana zostanie tylko w przypadkach, gdy nie ma możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury lub gdy byłoby to nieefektywne kosztowo koszty i długoterminowość efektywności kosztowej.
 • Twój projekt powinien angażować do ścisłej współpracy pracodawców i przedsiębiorców. Preferowana będzie współpraca z instytucjami wcześniejszych szczebli edukacji.
 • Pamiętaj, aby wszelkie inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie realizowane w ramach poddziałania uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych oraz założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego projektowania.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur to obszary gospodarki uznane za priorytetowe w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Są to: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

*** Jeśli Twój projekt generuje dochód, poziom wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.