9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Pomoc finansową możesz otrzymać na inwestycje w infrastrukturę w infrastrukturę edukacji przedszkolnej w celu poprawy dostępu do tego rodzaju edukacji.

Kto może składać wniosek?

 • Organy i podmioty prowadzące przedszkola i inne formy edukacji przedszkolnej

Kto skorzysta?

 • Dzieci w wieku przedszkolnym
 • Nauczyciele oraz kadra wspierająca i organizująca proces nauczania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 • Rodzice i opiekunowie dzieci wspieranych przedszkoli i placówek

Dostępne środki

 • 1 300 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa nowych obiektów na potrzeby edukacji przedszkolnej wraz z niezbędnym wyposażeniem.
 • Rozbudowa, przebudowa, remont i adaptacja istniejących obiektów w celu dostosowania ich do edukacji przedszkolnej bądź poprawy warunków i zwiększenia liczby miejsc (wraz z niezbędnym wyposażeniem).
 • Doposażenie placówek istniejących, zakup niezbędnego sprzętu, w tym poprawa warunków przy zwiększonej liczbie miejsc przedszkolnych.

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji Obszary o słabym dostępie do usług publicznych i Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.
 • Pamiętaj, że inwestycje w infrastrukturę przedszkolną są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (stanowią uzupełnienie działania 2.1), dla wyrównania dostępu do usług edukacji przedszkolnej. We wniosku o dofinansowanie musisz wykazać, że inwestycje w infrastrukturę przedszkolną wynikają z rzetelnej diagnozy sytuacji na obszarze realizacji projektu i są dostosowane do specyfiki regionu i trendów demograficznych.
 • Nową infrastrukturę możesz utworzyć wyłącznie, gdy wykorzystanie lub adaptacja istniejącej infrastruktury jest niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie.
 • Pamiętaj, aby wszelkie inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie realizowane w ramach poddziałania uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych oraz założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego projektowania.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, poziom wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.