5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania służące zabezpieczeniu regionu przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki organizacyjne administracji rządowej
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy wojewódz
 • Przedsiębiorcy

Dostępne środki

 • 10 586 780,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Rozwój infrastruktury na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy poprzez naturalną retencję wód i terenów zalewowych, w tym budowa lub modernizacja urządzeń służących retencjonowaniu wód, małej retencji (jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych), a także zabiegi agrotechniczne i zabiegi fitomelioracyjne oraz zalesienia dla zwiększenia retencji gruntowej
 • Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych

Ważne!

 • Pamiętaj, że dofinansowane zostaną tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na liście nr 1 będącej załącznikiem do Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być realizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w art. 4.7 ramowej dyrektywy wodnej, znajdujące się na liście nr 2 będącej załącznikiem do Masterplanu dla dorzeczy Wisły, będzie dozwolone po przedstawieniu dowodów na spełnienie warunków określonych w art. 4.7 ramowej dyrektywy wodnej w drugim cyklu planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności drugiego cyklu planów gospodarowania wodami w dorzeczach z ramową dyrektywą wodną przez Komisję Europejską

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej