5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania służące zachowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami regionu.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Organizacje pozarządowe
 • Uczelnie
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy województwa
 • Turyści

Dostępne środki

 • 42 344 967,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym położonych na obszarach Natura 2000.
 • Realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii, w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (wyłącznie jako element projektów z wyłączeniem telewizyjnych spotów reklamowych).
 • Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, ekoparki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych.
 • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym: ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem; odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania; zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex-situ lub wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.
 • Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Ważne!

 • Pamiętaj, że priorytetowo traktowane będą projekty realizowane w parkach krajobrazowych i rezerwatach położonych na obszarach Natura 2000.
 • Jeśli Twój projekt ma być realizowany na obszarach Natura 2000, musisz zapewnić jego zgodność z Priorytetowymi ramami działań dla sieci Natura 2000 opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska na podstawie art. 8 tzw. dyrektywy siedliskowej.
 • O wsparcie możesz ubiegać się tylko, jeśli nie otrzymałeś dofinansowania na ten sam zakres przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Instytucja wdrażająca

 • Do 31.05.2017r. Instytucją wdrażającą był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  ul. Świętej Barbary 9
  10-026 Olsztyn

wfosigw.olsztyn.pl

 • Od 1.06.2017 r. Instytucją wdrażającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

www.rpo.warmia.mazury.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej