5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania służące rozwiązaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które prowadzą do zwiększenia ilości lepiej oczyszczonych ścieków i lepszej jakości wody.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Przedsiębiorstwa

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy województwa

Dostępne środki

 • 22 963 943,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

Projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowane na terenie aglomeracji od 2000 do 10 000 równoważnej liczby mieszkańców***, w szczególności:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi
 • budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową)
 • budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi
 • zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody, wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i odnowy wody (jako element uzupełniający projektów)

Ważne!

 • Jeśli realizujesz projekt grupowy, czyli dla kilku aglomeracji, zwróć uwagę, że żadna z nich nie może przekroczyć 10 000 równoważnej liczby mieszkańców.
 • Pamiętaj, aby Twój projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej zamykał się w granicach wyznaczonej aglomeracji, a w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji objętych wspólnym projektem.
 • Aby Twój projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi być zgodny z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz listą potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach zawartą w Masterplanie opracowanym w toku aktualizacji tego planu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w sytuacji zidentyfikowanych obszarów o zabudowie rozproszonej w granicach aglomeracji, gdzie rachunek ekonomiczny będzie uzasadniał taki rodzaj inwestycji) dopuszczalne będzie wsparcie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
 • Pamiętaj, że projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane jedynie na obszarach aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji, lub na odcinkach, gdzie budowie wodociągu towarzyszyć będzie tworzenie systemu kanalizacji.
 • Jeśli Twój projekt przewiduje rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, koszty kwalifikowalne dotyczące budowy kanalizacji deszczowej nie mogą przekroczyć 25% całkowitej wartości projektu.

Instytucja wdrażająca

 • Do 31.05.2017r. Instytucją wdrażającą był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  ul. Świętej Barbary 9
  10-026 Olsztyn

wfosigw.olsztyn.pl

 • Od 1.06.2017 r. Instytucją wdrażającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

www.rpo.warmia.mazury.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej

*** Równoważna liczba mieszkańców to parametr oznaczający ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych we wszystkich rodzajach ścieków powstających na terenie aglomeracji