5.1 Gospodarka odpadowa

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania prowadzące do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie wytwarzanych odpadów.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Przedsiębiorstwa
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia)3
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy województwa

Dostępne środki

 • 21 949 503,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO)*** wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarowania odpadami (WPGO) i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania oraz tworzenie składowisk (jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów)
 • Organizowanie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (co najmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia
 • Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO
 • Działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów (jako element uzupełniający projektów)

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty obejmujące selektywną zbiórkę odpadów i zapobiegające powstawaniu odpadów
 • Jeśli Twój projekt polega na tworzeniu gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów, pamiętaj, że preferowane będą działania zintegrowane, pokrywające większe obszary geograficzne, np. kilku gmin
 • Jeśli Twój projekt dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi, dofinansowanie otrzymasz pod warunkiem, że Twój projekt został ujęty w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO

Instytucja wdrażająca

 • Do 31.05.2017r. Instytucją wdrażającą był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  ul. Świętej Barbary 9
  10-026 Olsztyn

wfosigw.olsztyn.pl

 • Od 1.06.2017 r. Instytucją wdrażającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

www.rpo.warmia.mazury.pl

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Nasze województwo zostało podzielone na pięć regionów gospodarki odpadami: północny, centralny, północno-wschodni, wschodni i zachodni. W skład każdego regionu wchodzi kilka gmin, które prowadzą wspólnie instalacje przetwarzania odpadów

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

*** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej