Aktualnie wybrana oś priorytetowa:9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

Pomoc finansową możesz otrzymać na budowę infrastruktury popularyzującą naukę i innowacje wśród mieszkańców naszego województwa, głównie dzieci i młodzieży.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Podmioty publiczne prowadzące działalność edukacyjną

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy województwa

Dostępne środki

 • Tryb konkursowy – 7 334 532,52 euro
 • Tryb pozakonkursowy – 11 747 967,48 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Tryb konkursowy – od 19 800 000 złotych do 25 412 500 złotych
 • Tryb pozakonkursowy – do 70 000 000 złotych

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa unikatowych, niedostępnych dotychczas dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego obiektów popularyzujących naukę i innowacje wraz z zakupem i montażem stanowisk, ekspozycji oraz wyposażenia specjalistycznego i zabezpieczeniem koniecznej infrastruktury teleinformatycznej (komputery, serwery), dzięki którym możliwa będzie realizacja nowoczesnych usług edukacyjnych poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie.

Ważne!

 • Pamiętaj, że podejmowane działania muszą pobudzać zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, teleinformatycznymi, językami obcymi, kształtować właściwe postawy (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) i wspierać wybór ścieżek edukacyjnych związanych z naukami ścisłymi​​​​​​​.
 • Jeśli chcesz realizować projekt w trybie pozakonkursowym, wsparcie otrzymasz pod warunkiem, że planowane przez Ciebie przedsięwzięcie ujęte zostało w Kontrakcie terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Dofinansowanie możesz otrzymać wyłącznie na budowę lub tworzenie nowej infrastruktury bezpośrednio związanej z usługami edukacyjnymi
 • Planowane inwestycje musisz uzasadnić rzetelną analizą popytu na oferowane usługi edukacyjne (we wniosku o dofinansowanie musisz podać oczekiwaną liczbę odwiedzających, głównie grup szkolnych).
 • Planowane przedsięwzięcie musi zapewniać trwałość finansową inwestycji i zdolność do jej funkcjonowania w przyszłości (po zakończeniu finansowania środkami zewnętrznymi).
 • Niezbędnym elementem oceny wniosku o dofinansowanie będzie program współpracy z placówkami edukacyjnymi, celem zapewnienia ich zaangażowania w planowane przedsięwzięcie (w tym aktywne zaangażowanie uczniów – praca zespołowa, stymulowanie kreatywności, praca z uczniami uzdolnionymi .
 • Pamiętaj, aby wszelkie inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie realizowane w ramach poddziałania uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych oraz założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego projektowania.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy i pozakonkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, poziom wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.