2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

Pomoc finansową możesz otrzymać na rozwój kompetencji i umiejętności językowych oraz ITC i zarządzania projektem u osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i u osób powyżej 50. roku życia, które wykazują chęć podniesienia swoich kompetencji i umiejętności.

 

Kto może składać wniosek?

  • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Kto skorzysta?

  • Osoby dorosłe z grup defaworyzowanych, czyli osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50. roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnieść poziom kompetencji i umiejętności oraz uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze naszego województwa.

 

Dostępne środki

  • 17 304 393,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%*

 

Minimalny wkład własny

10%**

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Nie dotyczy

 

Na co przeznaczone są środki?

  • Kompleksowe wsparcie osób w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności: językowych, ICT i zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) realizowane poprzez organizację szkoleń lub innych form podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji.

 

Ważne!

  • Pamiętaj, że Twój projekt musi być skierowany wyłącznie do osób z grup defaworyzowanych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności. Projekt powinien też odpowiadać rzeczywistym potrzebom odbiorców.

  • Jeśli Twój projekt przewiduje szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji, muszą one zakończyć się potwierdzeniem nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji. Dotyczy to zwłaszcza kompetencji językowych i ITC, które potwierdzane są właściwym certyfikatem lub innym dokumentem.

  • Pamiętaj, aby we wniosku o dofinansowanie zamieścić kryteria oceny efektów nauki osiągniętych przez uczestników projektu, odnoszących się do nabytych kompetencji.

  • Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury, a potrzeba jej utworzenia została potwierdzona analizą potrzeb oraz została ona zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, Twoje wydatki na ten cel nie mogą przekroczyć 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

 

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

** Minimalny wkład własny, jaki musisz zabezpieczyć, wynosi 10%. Dodatkowe 5% może pochodzić z budżetu państwa lub z innych źródeł przyznawanych wnioskodawcy.