2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (Projekty ZIT bis Elbląg)

Pomoc finansową możesz otrzymać na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz na rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Kto może składać wniosek?

 • Wszystkie podmioty zgodnie ze strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych bis Elbląg z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Kto skorzysta?

 • Uczniowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne.

 • Nauczyciele oraz kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół/placówek oświatowych, doradcy zawodowi i osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

 • Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży wspieranych szkół i placówek.

 

Dostępne środki

 • 5 186 983,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

95%*

 

Minimalny wkład własny

5%**

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Zostanie określona w regulaminie konkursu.

 

Na co przeznaczone są środki?

 • Typ 1 – Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych; kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego; indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

 • Typ 2 – Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez: wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

 

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty z obszarów wymagających strategicznej interwencji, czyli z obszarów peryferyzacji społeczno-gospodarczej, o słabym dostępie do usług publicznych, wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji.

 • Jeśli realizujesz projekt typu 1, pamiętaj, aby działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem miały charakter uzupełniający. Działania te mogą obejmować: doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym wsparcia ucznia młodszego), do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy; wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

 • Jeśli realizujesz projekt typu 2, pamiętaj, aby uwzględnić w nim koniecznie doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Twój projekt powinien uwzględniać co najmniej dwa z wymienionych działań.

 • Twój projekt musi odpowiadać specyfice i potrzebom regionu oraz być uzasadniony trendami demograficznymi.

 • Jeśli Twój projekt przewiduje doposażenie placówki w materiały dydaktyczne, musisz poprzedzić je należytą diagnozą potrzeb oraz zwrócić uwagę na ich efektywność użytkową.

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

 

* Twój projekt otrzyma 95% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

** Minimalny wkład własny, jaki musisz zabezpieczyć, wynosi 5%.