3.2 E-zdrowie

Pomoc finansową możesz otrzymać na tworzenie nowych lub rozwój istniejących cyfrowych usług publicznych i aplikacji w obszarze zdrowia.

 

Kto może składać wniosek?

Podmioty wykonujące działalność leczniczą i uczestniczące w publicznym systemie ochrony zdrowia:

 • lekarze i pielęgniarki

 • przedsiębiorcy

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

 • jednostki budżetowe posiadające w swej strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 • instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych

 • fundacje oraz stowarzyszenia i ich jednostki organizacyjne, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

 • jednostki wojskowe

 

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy

 • Podmioty korzystające z udostępnionych usług

 

Dostępne środki

21 243 499 ,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85% lub 50%*

 

Minimalny wkład własny

15%**

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Dotychczas nie określono

 

Na co przeznaczone są środki?

 • Tworzenie cyfrowych usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych służących wymianie informacji i danych między pacjentami a placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej

 • Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia, czyli działania mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 • Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: działania umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych z elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

 

Ważne!

 • Jeśli Twój projekt polega na wprowadzaniu systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych, pamiętaj, że stosowane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Platformy P1***, jak również dwustronną komunikację z Platformą P2****.

 • Pamiętaj, że w ramach projektu musisz stworzyć usługę publiczną dostępną on-line z możliwością odbierania i przesyłania danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy (o stopniu dojrzałości co najmniej 3).

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty realizowane na obszarach o słabym dostępie do usług publicznych, wskazane w strategii Wielkie Jeziora Mazurskie, realizowane w partnerstwie oraz polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom dojrzałości usługi co najmniej 4).

 • Jeśli Twój projekt polega na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemami Informacji Medycznej lub systemami innych świadczeniodawców, musisz zapewnić jego komplementarność, interoperacyjność oraz niedublowanie funkcjonalności z systemami przewidzianymi w krajowych platformach P1 lub P2. Wprowadzane rozwiązania technologiczne powinny zapewniać podłączenie wytworzonych przez Ciebie produktów z Platformą P1 oraz ich zgodność ze standardami wymiany informacji opracowanymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jeśli projekt obejmuje obszary wspierane w P1.

 • Twój projekt musi zapewniać współpracę pomiędzy istniejącymi a planowanymi e-usługami w skali całego regionu i zachować ich kompatybilność z systemami na poziomie krajowym, w tym z projektami planowanymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 • Jeśli Twój projekt polega na prowadzeniu lub wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w tym indywidualnej dokumentacji medycznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), musisz uwzględnić rozwiązania umożliwiające zbieranie przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnej ze standardami HL7 CDA.

 • Jeśli Twój projekt polega na udostępnianiu zasobów cyfrowych, musisz zapewnić otwarty dostęp do tych zasobów zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 • W ramach projektu możesz wdrożyć system usprawniający organizację wewnętrzną jednostki oraz usługi wewnątrzadministracyjne, wyłącznie w połączeniu z wdrażaniem i udostępnieniem usług publicznych on-line dedykowanych na zewnątrz, tj. do obywateli i przedsiębiorców.

 • Pamiętaj, że zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy jedynie w przypadku, gdy jest on niezbędny do budowy lub rozbudowy systemów świadczących e-usługi lub usługi zwiększenia dostępności zasobów publicznych.

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli Twój projekt korzysta z pomocy publicznej, poziom dofinansowania wynosi 50%.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.

*** Platforma P1 to Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

**** Platforma P2 to Platforma Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych.