Aktualnie wybrana oś priorytetowa:8. Obszary wymagające rewitalizacji

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy zdegradowanych obszarów miejskich

Dostępne środki

 • Schemat A – 20 936 120,00 euro
 • Schemat B – 31 161 492,00 euro*

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%**

Minimalny wkład własny

 • 15% lub 50%***

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono (dotyczy schematu A)

Na co przeznaczone są środki?

 • Schemat A – zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych, oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:
  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego)
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych w celu podniesienia atrakcyjności społecznej oraz nadania tym przestrzeniom walorów funkcjonalnych i estetycznych z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości, np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego)
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (wyłącznie jako element projektu)
 • Schemat B – uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego zgodne z zakresem interwencji określonym w Schemacie A.

Ważne!

 • Pamiętaj, że w schemacie A preferowane będą projekty kontynuujące przedsięwzięcia wsparte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2007–2013 lub komplementarne do nich; realizowane w partnerstwie; zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia energooszczędności; przygotowywane w oparciu o formułę konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego; przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy; wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych; realizowane na obszarach strategicznej interwencji: Aglomeracja Olsztyna, Ośrodki subregionalne, Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji.
 • Abyś otrzymał wsparcie, Twój projekt musi wynikać z programów rewitalizacji zamieszczonych w Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
 • Aby uzyskać dofinansowanie, musisz złożyć oświadczenie o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014–2020 dla projektu lub projektów komplementarnych do realizowanego w ramach niniejszego działania, które zostały uzgodnione w programie rewitalizacji lub oświadczenie o zawarciu porozumienia z innym podmiotem, który zobowiąże się do zrealizowania projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014–2020. Musi to być co najmniej jeden projekt społeczny pozostający w ścisłym powiązaniu z projektem realizowanym w ramach niniejszego działania.
 • Dofinansowania nie otrzymasz na budowę obiektów – w uzasadnionych wypadkach możesz otrzymać środki na odtworzenia historycznej zabudowy.
 • Jeśli Twój projekt przewiduje wprowadzanie funkcji kulturalnych, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 2 000 000 euro.
 • W projekcie musisz koniecznie uwzględnić dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Pamiętaj, że projekty zaplanowane do realizacji na ściśle określonym obszarze w formule ZIT bis tożsame z typami projektów realizowanych w ramach działania 8.2 i 8.3 zostaną wyłączone z możliwości ubiegania się o środki w działaniu 8.1 w trybie konkursowym.
 • Jeśli reprezentujesz jednostkę samorządu terytorialnego, dla której uzgodnione zostały projekty wchodzące w skład zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego nie możesz ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Schematu A.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Schemat A – tryb konkursowy
 • Schemat B – tryb pozakonkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Kwota zostanie uzupełniona środkami budżetu państwa w wysokości 3 462 388 euro

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu lub korzystał z pomocy de minimis. Jeśli Twój projekt korzystał z pomocy publicznej, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych

*** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej