Aktualnie wybrana oś priorytetowa:8. Obszary wymagające rewitalizacji

8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis

Pomoc finansową możesz otrzymać na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Elbląga.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy zdegradowanych obszarów miejskich

Dostępne środki

 • 9 630 898,00 euro*

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85% lub 50%**

Minimalny wkład własny

 • 15% lub 50%***

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych, oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:
  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego)
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (wyłącznie jako element projektu)

Ważne!

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty kontynuujące przedsięwzięcia wsparte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2007–2013 lub komplementarne do nich; realizowane w partnerstwie; zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia energooszczędności; przygotowywane w oparciu o formułę konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego; przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy; wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych.
 • Abyś otrzymał wsparcie, Twój projekt musi wynikać z programów rewitalizacji zamieszczonych w Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020.
 • Aby uzyskać dofinansowanie, musisz złożyć oświadczenie o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014–2020 dla projektu lub projektów komplementarnych do realizowanego w ramach niniejszego działania, które zostały uzgodnione w programie rewitalizacji lub oświadczenie o zawarciu porozumienia z innym podmiotem, który zobowiąże się do zrealizowania projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020. Musi to być co najmniej jeden projekt społeczny pozostający w ścisłym powiązaniu z projektem realizowanym w ramach niniejszego działania.
 • Dofinansowania nie otrzymasz na budowę obiektów – tylko w uzasadnionych wypadkach możesz otrzymać środki na odtworzenia historycznej zabudowy.
 • Jeśli Twój projekt przewiduje wprowadzanie funkcji kulturalnych, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 2 000 000 euro.
 • W projekcie musisz koniecznie uwzględnić dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Kwota zostanie uzupełniona środkami budżetu państwa w wysokości 1 195 622 euro

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu lub korzystał z pomocy de minimis. Jeśli Twój projekt korzystał z pomocy publicznej, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych

*** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej