9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

Pomoc finansową możesz otrzymać na inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnokształcącej w celu poprawy efektów nauczania nauk ścisłych, matematyczno-przyrodniczych, teleinformatycznych, języków obcych oraz umożliwiającej prowadzenie zajęć sportowych.

Kto może składać wniosek?

 • Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe

Kto skorzysta?

 • Uczniowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne.
 • Nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół i placówek oświatowych.
 • Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży wspieranych szkół i placówek.

Dostępne środki

 • 2 567 500,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%*

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Do 2 170 000 złotych***

Na co przeznaczone są środki?

 • Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, teleinformatycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej): rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja szkół we wskazanym zakresie wraz z niezbędnym wyposażeniem; budowa nowej infrastruktury edukacji ogólnej (szkół).
 • Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
 • Inwestycje służące realizacji zajęć sportowych: budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja przyszkolnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć sportowych; wyposażenie w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki.
 • Wyposażenie specjalistyczne w szkołach: zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z problemami w przyswajaniu wiedzy.

Ważne!

 • Jeśli Twój projekt zakłada budowę nowej infrastruktury edukacji ogólnej, musisz uwzględnić trendy demograficzne na danym obszarze oraz efektywność kosztową.
 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji Obszary o słabym dostępie do usług publicznych i Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.
 • Nową infrastrukturę możesz utworzyć wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. We wniosku musisz udowodnić, że adaptacja lub modernizacja istniejącej infrastruktury jest niemożliwa lub nieefektywna kosztowo.
 • Wszelkie inwestycje realizowane przez Ciebie w ramach niniejszego poddziałania muszą być dostosowane do specyfiki regionu i muszą wynikać z rzetelnej diagnozy potrzeb.
 • Pamiętaj, aby wszelkie inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie realizowane w ramach poddziałania uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych oraz założenia wynikające z koncepcji uniwersalnego projektowania.

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb konkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, poziom wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.

*** Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może zostać ustalona w ogłoszeniu o konkursie.