Aktualnie wybrana oś priorytetowa:5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

5.4.2 Bezpieczny MOF

Pomoc finansową możesz otrzymać na działania służące zabezpieczeniu Obszaru Strategicznej Interwencji Aglomeracja Olsztyna* przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) miasta wojewódzkiego

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Olsztyna
 • Turyści

Dostępne środki

 • 7 370 000,00 euro

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Minimalny wkład własny

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 • Dotychczas nie określono

Na co przeznaczone są środki?

 • Stworzenie (przebudowa) Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa
 • Stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności
 • Uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych
 • Stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych
 • Wyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Mobilne Centrum Kierowania
 • Stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego

Ważne!

 • Pamiętaj, że dofinansowanie uzyskają jedynie projekty uwzględnione w strategii ZIT Olsztyn

Instytucja wdrażająca

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  ul. Kościuszki 89/91
  10-554 Olsztyn

Tryb wyboru projektów

 • Tryb pozakonkursowy

Źródło finansowania

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

*Obszar Strategicznej Interwencji Aglomeracja Olsztyna to obszar wyznaczony w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Obejmuje 7 gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Purda,  Stawiguda i jest tożsamy z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna

** Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu

*** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej