Aktualnie wybrana oś priorytetowa:3. Cyfrowy region

3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Pomoc finansową możesz otrzymać na tworzenie nowych lub rozwój istniejących cyfrowych usług publicznych.

 

Kto może składać wniosek?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

 • Organizacje pozarządowe

 • Instytucje kultury, rynku pracy

 • Jednostki naukowe, uczelnie

 

Kto skorzysta?

 • Mieszkańcy

 • Przedsiębiorcy

 • Instytucje

 

Dostępne środki

54 837 116,00 euro

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85% lub 50%*

 

Minimalny wkład własny

15% lub 50%**

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Dotychczas nie określono.

 

Na co przeznaczone są środki?

 • Budowa systemów informacji przestrzennej: rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej; digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych; tworzenie inteligentnych przewodników i map.

 • Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego: digitalizacja, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie danych publicznych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; informatyzacja zarządzania informacją i zasobami publicznymi; uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych, udostępnienie zawartych w nich informacji; zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji i danych.

 • E-administracja: uproszczenie i zinformatyzowanie procedur, np. zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi i zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne w województwie, tworzenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności gospodarczej.

 

Ważne!

 • Pamiętaj, że w ramach projektu musisz stworzyć usługę publiczną dostępną on-line z możliwością odbierania i przesyłania danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy (o stopniu dojrzałości co najmniej 3).

 • Pamiętaj, że preferowane będą projekty realizowane na obszarach o słabym dostępie do usług publicznych, wskazane w strategii Wielkie Jeziora Mazurskie, realizowane w partnerstwie oraz polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom dojrzałości usługi co najmniej 4).

 • Twój projekt musi zapewniać współpracę pomiędzy istniejącymi a planowanymi e-usługami w skali całego regionu i zachować ich kompatybilność z systemami na poziomie krajowym, w tym z projektami planowanymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 • Jeśli Twój projekt polega na udostępnianiu zasobów cyfrowych, musisz zapewnić otwarty dostęp do tych zasobów zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 • W ramach projektu możesz wdrożyć system usprawniający organizację wewnętrzną jednostki oraz usługi wewnątrzadministracyjne, ale wyłącznie w połączeniu z wdrażaniem i udostępnieniem usług publicznych on-line skierowanych na zewnątrz, tj. do obywateli i przedsiębiorców.

 • Pamiętaj, że zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy jedynie, gdy jest on niezbędny do budowy lub rozbudowy systemów świadczących
  e-usługi lub usługi zwiększenia dostępności zasobów publicznych.

 

Instytucja wdrażająca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

 

Tryb wyboru projektów

Tryb konkursowy

 

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

* Twój projekt otrzyma 85% dofinansowania, jeśli nie korzystał z innych środków publicznych i nie generuje dochodu. Jeśli Twój projekt korzysta z pomocy publicznej, poziom dofinansowania wynosi 50%.

** Jeśli Twój projekt generuje dochód, wysokość wkładu własnego zależy od wartości luki finansowej.